Matkailun CO2-laskuri on digitaalinen palvelu, jolla matkailualan yritys voi laskea yrityksen hiilijalanjäljen ja kartoittaa suurimmat päästölähteet. Laskuri löytyy osoitteesta https://hiilikuri.visitfinland.com/

Matkailun CO2-laskurin tietosuojaseloste

Laadittu 10.3.2022

Rekisterinpitäjä

Business Finland Oy (Y-tunnus: 2725690-3)

Käyntiosoite: Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki

Puhelinvaihde: 029 50 55000

Yhteystaho

Pyydämme lähettämään sähköpostit osoitteeseen:tietosuoja@businessfinland.fi

Rekisterin nimi

Matkailun CO2-laskurin käyttäjärekisteri (pilottikäyttäjät)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste

Rekisteröityjen ryhmäTietojen käyttötarkoitusKäsittelyperuste
CO2-laskuriin rekisteröityneiden organisaatioiden edustajatHenkilötietoja käsitellään hiilijalanjälkilaskurin pilotointia ja käyttöä varten,
 • jotta yritysten edustajat voivat kirjautua sisälle järjestelmään tekemään yrityksen hiilijalanjälkilaskentaa
 • jotta rekisteröidylle henkilölle voidaan lähettää uudistamisilmoituksia ja/tai palveluilmoituksia
 • asiakastyytyväisyyskyselyiden suorittamiseksi
 • laskurin tekniseen ylläpitoon, kehittämiseen ja käytettävyyden parantamiseen sekä raportointiin
Sopimus, oikeutettu etu

Käsittelytehtäviä voidaan antaa ulkopuolisten palveluntarjoajien suoritettaviksi tietosuojalainsäädännön ja sen asettamien reunaehtojen mukaisesti. Palvelun tekninen ylläpito on ulkoistettu twoday Oy:lle.

Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän antamat tiedot

Organisaation edustaja antaa rekisteröitymisensä yhteydessä seuraavat tiedot:

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Rooli yrityksessä

Yrityksistä kerätään seuraavat tiedot:

 • Yrityksen nimi, Y-tunnus, toimialat
 • Tunnusluvut (asiakasmäärät, liikevaihto, yöpymismäärät, työntekijämäärät, myytyjen tuotteiden määrät yms.)
 • Yritykseen liitetyt käyttäjät
 • Toimipaikkojen tiedot (toimipaikan nimi, tyyppi, sijaintikunta, rakenne)
 • Kulutustiedot

Lisäksi Palvelun käyttäjä voi antaa palvelun tekniselle ylläpitäjälle palautetta suoraan tämän palvelukanavaan Palvelun omien viestilomakkeiden kautta.

Palvelun käytön yhteydessä syntyvät tiedot

Palvelun käyttöön liittyen tallennetaan ja kerätään palvelun tunnistamis- ja käyttäjätietoja verkkopalvelun mahdollistamiseksi ja kehittämiseksi:

 • käyttäjän ID, salasana ja käyttäjälokitiedot
 • teknisen ylläpitäjän palautekanavaan lähetettyihin viesteihin liittyvät tekniset tiedot:
  • Käyttäjän ID
  • Yrityksen nimi
  • URL, josta raportoidaan
  • Aikaleima
  • Selain ja versio
  • Palauteviesti

Anonyymi raportointi

Käyttäjätiedoista voidaan muodostaa ja julkaista tilastoja, jotka kertovat laskurin suosiosta, käytön aktiivisuudesta sekä esim. alueellisesta jakaumasta. Tilastot muodostetaan aina niin, etteivät yksittäiset järjestelmän käyttäjät ja yritykset ole niistä tunnistettavissa.

Rekisterissä ei käsitellä erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia tietoja.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteröidyn itsensä vastuulla on viipymättä päivittää tai poistaa kaikki sellainen sisältö, joka ei enää ole voimassa olevaa tai ajankohtaista.

Rekisterinpitäjällä on oikeus poistaa henkilötiedot rekisteristä viimeistään, mikäli yhteyshenkilön edustaman organisaation tietoja ei ole päivitetty viiteen vuoteen.

Poistaminen tapahtuu poistamalla tiedot kokonaisuudessaan, muuttamalla tiedot passiivisiksi niin, että tietoja ei enää käsitellä ja pääsy tietoihin on rajoitettu, käyttämällä salausta tai ylikirjoitusta.

Henkilötietoja käsitellään hiilijalanjälkilaskurin pilotointia varten. Henkilötietoja käsitellään, jotta yritysten edustajat voivat kirjautua sisälle järjestelmään tekemään yrityksen hiilijalanjälkilaskentaa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot antaa yhteyshenkilö itse, joka rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa matkailudestinaatioita edustaville organisaatioille. Myös palveluun kirjautuneet yritysten edustajat näkevät oman yrityksensä muita käyttäjiä koskevia tietoja. Palveluun voidaan kirjautua mistä tahansa maantieteellisestä paikasta.

Palvelun tunnistamis- ja käyttäjätietoja (käyttäjätunnuksia, salasanoja tai lokitietoja) ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja voidaan luovuttaa myös Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandia ja Business Finland Oy:tä koskevan lain (1146/2017) puitteissa Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandille sekä Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain (293/2017) perusteella laissa tarkoitetuille toimijoille.

Business Finland Oy voi siirtää henkilötietoja EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa Business Finlandin omassa ulkomaanverkostossa työskenteleville työntekijöille, Business Finland Oy:n tytäryhtiöille ja alihankkijoille sekä tietojen käsittelyssä käyttämilleen palveluntarjoajille.

Tietoja säilytetään Suomessa sijaitsevalla palvelimella.

Rekisterin suojaamisen periaatteet

Pääsy henkilötietojen hallinnointiin annetaan ainoastaan nimetyille henkilöille ja pääsy suojataan käyttäjänimellä ja salasanalla.

Automatisoitu päätöksenteko

Rekisterin tietoja ei käytetä sellaiseen päätöksentekoon, jolla on oikeudellisia vaikutuksia henkilöön ja joka perustuu automatisoituun tiedonkäsittelyyn, kuten profilointiin.

Rekisteröidyn muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (Pääsyoikeus)

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä häntä koskevia tietoja rekisterissä säilytetään. Paitsi mikäli henkilöllä on itsellään pääsy tietoihin Palvelun kautta, pääsyoikeutta koskeva pyyntö tulee toimittaa tässä tietosuojailmoituksessa esitettyjä ohjeita noudattaen. Pääsyoikeus voidaan evätä laissa esitetyillä perusteilla. Lähtökohtaisesti pääsyoikeuden käyttäminen tavanomaisella tavalla on maksutonta.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tietojen oikaisua tai poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Siltä osin kuin rekisteröity pystyy toimimaan itse, rekisteröidyn tulee ilman mitään aiheetonta viivytystä tultuaan tietoiseksi virheestä tai havaittuaan virheen itse, oikaista, poistaa tai täydentää jotakin rekisterissä olevaa tietoa, joka on rekisterin tarkoituksen vastainen, virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut.

Mikäli rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, oikaisupyyntö tulee toimittaa tämän tietosuojailmoituksen kohdan 12 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä, esimerkiksi tilanteessa, jossa rekisteröity odottaa rekisterinpitäjän vastausta henkilötietojensa oikaisua tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan sovellettavia tietosuojamääräyksiä.

Yhteystiedot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa tilanteissa rekisteröidyn tulisi olla yhteydessä rekisterinpitäjään. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä osoitteeseentietosuoja@businessfinland.fi.

Seuraamme tietosuojalainsäädännön muutoksia sekä haluamme kehittää toimintaamme jatkuvasti, ja pidätämme siksi oikeuden päivittää tätä tietosuojaselostetta.